Algemene voorwaarden Krijtlijn VZW

1.     Algemeen

Krijtlijn
VZW
ingeschreven onder KBO 0896.209.823 met als doel diensten te verlenen als inclusie- en omdenkingcoach. Er
is ook een webwinkel
verbonden aan de organisatie.

2.     Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn
van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten
met
Krijtlijn VZW en op
alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als
uitvoerende aard.

 

3.     Verhindering

3.1. Het opzeggen van een
afspraak kan tot 24h voor de aanvang van uw afspraak zonder bijkomende kosten.
Wanneer u te laat afzegt en/of niet op uw afspraak verschijnt, zal het
volledige bedrag alsnog worden aangerekend.
3.2. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het verschuldigd
tarief op de vervaldag is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling vanaf de vervaldag een nalatigheidsinterest van 1% per maand
verschuldigd en dit voor elke begonnen maand.
Bovendien is de klant in dat geval van rechtstwege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling een forfaitair bedrag van 10% van het onbetaalde tarief
verschuldigd, met een minimum van 127€ per niet-betaalde factuur.
3.3. Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen zijn alle buitengerechtelijke
kosten (zoals bijvoorbeeld incassokosten) en gerechtelijke kosten voor het
innen van de afgesproken kosten voor rekening van de klant.

 

4.     Tarieven

Het is aan te  bevelen
dat u op de hoogte bent van de kosten. Deze zijn steeds te bevragen bij
Krijtlijn VZW.
Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de klant
inbegrepen.

Als er toch meer dan 30min
hiervoor nodig is moet een betalende afspraak worden ingeboekt.

De tarieven die aangerekend
worden variëren in functie van de aard van de geleverde diensten (coaching,
type
materialistische aankoop,…)
Behoudens andersluidende regeling, is het tarief verschuldigd voor aanvang van
de prestaties
of verzending van het artikel dat te verschuldigd is aan Krijtlijn VZW.

5.     Betalingsvoorwaarden

Behoudens andersluidende
regeling, is het tarief verschuldigd voor aanvang van de prestaties
of verzending van het artikel dat te verschuldigd is aan Krijtlijn VZW.
Betaling ter plaatse kan cash of via de bankapp.

6.     Aansprakelijkheid

Resultaten kunnen per cliënt verschillen.
Het advies dat we verstrekken doorheen de coaching
ssessies is oplossingsgericht zonder
dat te garanderen.
Krijtlijn VZW is
nimmer aansprakeljk voor directe en indirect schade of letsel voortvloeiend uit
of in verband met de geboden diensten. Voor lichamelijke en psychische klachten
raden we u aan eerst contact op te nemen met uw huisarts.

 

7.     Vertrouwelijkheid

Krijtlijn
VZW
is verplicht tot geheimhouding van alles wat werd besproken
tijdens een sessie. Voor overleg met derden, incl andere hulpverleners, wordt
altijd eerst toestemming gevraagd.

 

8.     Afspraken

Indien een klant via de
website of telefonisch inschrijft voor een sessie, is een dergelijke
inschrijving bindend voor de betrokken klant. De klant is in dat geval gehouden
aan integrale betaling van het toepasselijk tarief. Dit tenzij een annulatie
plaats vindt binnen het hierboven beschreven kader.

 

9.     Toepasselijkheid

Indien, om wat voor reden dan
ook, er nood is aan gerechtelijke stappen zal de Rechtbank van
Torhout bevoegd zijn.

 

10.  Retourbeleid

 

De
termijn voor ruilen en retourneren is 14 dagen vanaf de aankoopdatim. Om een
retour te melden, kan u contact met ons opnemen via mail. U kan ons contacteren
op het mailadrs info@krijtlijn.be